หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าโพ
เทิดไท้องค์ราชัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
'' แหล่งน้ำดี มีเกษตรปลอดภัย
รายได้ฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่ ''
วิสัยทัศน์
อบต.ท่าโพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
1
2
3
 
 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2558
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 

จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีคุณภาพ

จัดให้การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

จัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น